Naše združenie sa v rokoch 2007 a 2008 aktívne zapojilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných odpadových vôd v Mondi SCP a.s. Ružomberok“. Na Ministerstvo životného prostredia SR sme zaslali stanoviská k zámeru i správe o hodnotení posudzovanej činnosti, v ktorých sme vyjadrili náš názor, že prípadné spaľovanie kalov ČOV zvýši znečistenie ovzdušia v Ružomberku a okolitých obciach.

Celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie tejto navrhovanej činnosti si môžete pozrieť tu: http://eia.enviroportal.sk/detail/uprava-energeticke-zhodnotenie-kalov-z-cistenia-priemyselnych-odpadovy - a následne ho zhodnotiť. Podľa nás bol ukážkovo zmanipulovaný, veď napríklad energeticky zhodnocovať, t.j. získavať energiu z odpadu, ktorý obsahuje viac ako 70% vody a v sušine takmer 55% nespáliteľných látok, t.j. popola pri výhrevnosti 0,229 MJ/kg, je fyzikálny nezmysel. V dokumentoch je tiež možné zistiť, že sa dokonca budú spaľovať nebezpečné odpady!

V súčasnosti prebieha integrované povoľovacie konanie, ku ktorému sme zaslali nesúhlasné stanovisko.

FaceBook  Twitter