Zdravie

Milí pratelia, návštevníci nášho webu. Po Ružomberku a okolí sa v súvislosti so zápachmi z celulózky Neusiedler SCP a.s. hovorí, že "čo smrdí, neškodí" a že "najviac škodí to, čo necítime". Čo ale na to hovoria a o tom píšu domáci a zahraniční vedeckí odborníci? O tom sa dozviete z tejto časti stránky, v ktorej sa zaoberáme zberom vedeckých a odborných informácií o vplyve sulfátovej výroby buničiny na ľudské zdravie.

FaceBook  Twitter  

Na úvod je nevyhnutné oboznámiť sa z jednotlivými znečisťujúcimi látkami, ktoré vznikajú pri výrobe buničiny a ktoré sú emitované do životného prostredia. Informácie sme čerpali zo zahraničných zdrojov. Medzi najnebezpečnejšie patria organické aj anorganické chlórované zlúčeniny (chloroform, dioxíny, furány, fenoly, ...), niektoré nechlórované zlúčeniny (metanol, terpény, bioaerosoly,...), celkom bez nebezpečnosti nie sú ani zapáchajúce organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru (TRS).

FaceBook  Twitter  

V roku 1992 bola Ústavom klinickej genetiky Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine publikovaná štúdia Príspevok k monitorovaniu genotoxicity u detí v ekologicky rizikovej oblasti, v ktorej sú škodlivé účinky exogénnych faktorov životného prostredia na zdravie človeka objektívne sledované a vyhodnotené na podklade ich mutagénneho pôsobenia na chromozómy - biologické monitorovanie (monitorovanie genotoxicity).

FaceBook  Twitter  

V roku 1993 bola tým istým ústavom publikovaná štúdia Genotoxicita v rizikovom prostredí celulózo-papierenského kombinátu, v ktorej je vyhodnotené vystavenie pracovníkov celulózo-papierenského kombinátu (CPK - SCP) a čističky odpadových vôd (ČOV) škodlivému pôsobeniu látok, ktoré sa v rôznych koncentráciách nachádzajú v ich pracovnom prostredí. Ako kontrolný súbor boli vyšetrení obyvatelia mesta a študenti JLF UK Martin.

FaceBook  Twitter  

V tejto súvislosti za zmienku stojí závažná skutočnosť. Podľa všeobecne uznanej metodiky cytogenetickej analýzy periférnych lymfocytov je nevyhnutné, aby po zistení vysokej expozície genotoxickými látkymi došlo k opakovanému vyšetreniu tých istých osôb po troch mesiacoch.

FaceBook  Twitter