Mondi SCP Ružomberok

FaceBook  Twitter  

Podľa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky ide proces posudzovania vplyvov na životné prostredie "Projektu 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok" presne podľa zákona. My sme však presvedčení o opaku a našu argumentáciu budeme naďalej presadzovať....

FaceBook  Twitter  

ANKETA PRE OBYVATEĽOV MESTA RUŽOMBEROK A DOLNÉHO LIPTOVA

V náväznosti na petíciu "ZA ZDRAVÝ RUŽOMBEROK" bola pre Vás spustená ANKETA. Tento prieskum verejnej mienky je zameraný na ovzdušie, zdravie a starostlivosť o nás, občanov. Anketa bude vykonaná na vzorke 1000 občanov s piatimi jasnými otázkami s možnosťou odpovede ÁNO, alebo NIE.

FaceBook  Twitter  

radnica

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,zásluhou nášho "Najlepšieho suseda" sa naše mesto opäť zviditeľnilo pred celým svetom ako mesto smradu. Dokedy bude mať naše mesto takýto hanlivý prívlastok? Dokedy budeme tolerovať skutočné zápachy, trvajúce aj niekoľko dní v kuse? Navždy? Je vôbec možné túto situáciu vyriešiť a smrady natrvalo odstrániť? Alebo my, obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí, budeme prinútení radšej sa odsťahovať, alebo si necháme úplne zlikvidovať náš bežný komfortný život a zdravie?

FaceBook  Twitter  

demonstraciaPOZVÁNKA

Vážení spoluobčania,

týmto Vás pozývame na verejný občiansky protestný pochod "Za zdravý Ružomberok", ktorý sa začne v piatok 15.2.2019 o 16.30 hod v Parku Š. Hýroša a ukončený bude cca o 17.30 pred MsÚ v Ružomberku na Nám. A.Hlinku. Tento pochod je vyvrcholením predchádzajúcich dvoch protestných zhromaždení "Za zdravý Ružomberok", konaných v dňoch 23.1. a 1.2.2019 pred budovou Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

 

FaceBook  Twitter  

peticia

Petícia za zdravý Ružomberok


Milí priatelia, podporte našu spoločnú snahu o zdravý Ružomberok podpisom tejto petície. Ak získame viac ako 10 tisíc podpisov, sme oprávnení ju prejednať na úrovni štátu so zodpovednými ústrednými orgánmi štátnej správy - vládou Slovenskej republiky a príslušnými ministerstvami a aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Je to veľmi dôležité! Petičný hárok si môžete stiahnuť tu a po podpise zaslať petičnému výboru alebo petíciu môžete podpísať aj na internete...

 

FaceBook  Twitter  

Ako podať podnet na smrady ?

Milí priatelia, obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí, ak zacítite smrady z Mondi SCP, nemôžete dýchať, slzia Vám oči, rozbolí Vás hlava, je Vám nevoľno od žalúdka, nemôžete sa ísť prejsť, nemôžete vyvetrať svoj byt, jednoducho ste z toho podráždení, nestačí o tom rozprávať, hundrať a nadávať pri pive. Tak sa nič nevyrieši.

Pre odstránenie smradov z nášho ovzdušia je nevyhnutné vyvinúť silný spoločenský tlak na zodpovedných! Kto to je?

FaceBook  Twitter  

Ako podať podnet na poškodenie zdravia?

Milí priatelia, obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí, ak zacítite smrady z Mondi SCP, nemôžete dýchať, slzia Vám oči, rozbolí Vás hlava, je Vám nevoľno od žalúdka, nemôžete sa ísť prejsť, nemôžete vyvetrať svoj byt, jednoducho ste z toho podráždení, nestačí o tom rozprávať, hundrať a nadávať pri pive. Tak sa nič nevyrieši.

Pre odstránenie smradov z nášho ovzdušia je nevyhnutné vyvinúť silný spoločenský tlak na zodpovedných! Kto to je?

FaceBook  Twitter  

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIEZAINTERESOVANEJ VEREJNOSTI

Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, Občianskeho združenia ZDRAVÝ DOMOV a OBČIANSKYCH AKTIVISTOV v zastúpení Patrikom Luptákom na ohlásenom zhromaždení občanov ktoré sa konalo dňa 23. 1. 2019 o 16:00 v RUŽOMBERKU

 

FaceBook  Twitter  

Dňa 25.10.2017 sa na Krajskom súde v Žiline konalo súdne pojednávanie o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (č.j. OU-ZA-OVBP2-2016/025033/Kod zo dňa 14.12.2016), ako aj zákonnosti prvostupňového rozhodnutia Mesta Ružomberok (č.OSTŽ-7472/5656/2016-TA1-1-ŠO zo dňa 16.05.2016), ktorým sa rozhodlo o umiestnení stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

FaceBook  Twitter  

Podľa nášho názoru neustálym zvyšovaním výroby buničiny v Mondi SCP, a.s. Ružomberok dochádza k prekračovaniu limitov únosnosti dotknutého územia, limitov trpezlivosti obyvateľov a myslíme si, že aj limitov možností fungovania sulfátovej výroby vzhľadom k nepriaznivým klimatickým a prírodným podmienkam, v ktorých sa fabrika nachádza a funguje.

FaceBook  Twitter  

Je všeobecne známou skutočnosťou, že v Ružomberku je silne znečistené ovzdušie. Zistili sme tiež, že je tu aj silne narušený zdravotný stav obyvateľov. Podrobne v dokumente OVZDUŠIE_ZDRAVIE_Ružomberok.pdf.

FaceBook  Twitter  

Vyjadrenie k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie "Projekt 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok", v ktorom ide o ďalšie zvyšovanie výroby celulózy si môžete prečítať v tomto článku.

FaceBook  Twitter  

Napriek dvom naším upozorneniam (viď nižšie) na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia SR v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Projekt 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok" nedošlo zo strany MŽP SR k náprave, preto sme podali v tejto veci podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorý si môžete prečítať tu.

FaceBook  Twitter  

 Mesto Ružomberok dňa 8.1.2015 a obec Štiavnička dňa 13.1.2015 zverejnili na svojich internetových stránkach rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti “PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok” navrhovateľa Mondi SCP a.s. Ružomberok.

V súlade s § 30 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej aj „zákon o EIA“) dávame k zverejnenému rozsahu hodnotenia tieto pripomienky a požiadavky:  

20150121_vyjadrenie_rozsah_hodnotenia_final.pdf

FaceBook  Twitter  


Zistili sme, že Mondi SCP a.s. Ružomberok podalo na Ministerstvo životného prostredia SR Oznámenie o zmene činnosti vo veci zvýšenia výroby celulózy zo súčasne povolených 1620 t/deň až na 2090 t/deň, tzv. Projekt 2000 Mondi SCP.

Naše občianske združenie zaslalo na MŽP SR vyjadrenie s požiadavkou Oznámenie o zmene vrátiť navrhovateľovi Mondi SCP späť z dôvodu jeho nezákonnosti, prečítať si ho môžete tu (odkaz na vyjad.renie)

Podrobnosti o Oznámení o zmene si môžete pozrieť tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-2000-v-mondi-scp-ruzomberok

FaceBook  Twitter  

Povolenie skúšobnej prevádzky nového regeneračného kotla RK3

Naše občianske združenie sa prihlásilo ako účastník konania, v ktorom inšpekcia ŽP má vydať povolenie skúšobnej prevádzky nového regeneračného kotla RK3 a dalo svoje vyjadrenie s pripomienkami, ktoré si môžete prečítať tu (odkaz na prihlášku do konania a vyjadrenie)

Vyjadrenie OZOODL_17_9_2014_ustne_konanie a Priloha1.pdf

Vyjadrenie OZOODL_17_9_2014_ustne_konanie_Priloha2.pdf 

 

FaceBook  Twitter  

Dohoda o potvrdení vzájomnej spolupráceDňa 25.9.2013 podpísalo naše OZ „Dohodu o potvrdení vzájomnej spolupráce" s Mondi SCP a.s. Po podpísaní Zmluvy (8.12.2004) a Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci (14.2.2013), je táto Dohoda ďalším významným krokom k dosiahnutiu kvalitného a priaznivého životného prostredia, najmä čistoty ovzdušia v oblasti dolného Liptova.

 Dohoda o potvrdení vzájomnej spolupráce 25.09.2013.pdf

FaceBook  Twitter  

Memorandum o porozumení a spolupráci medzi OZ OODL a Mondi SCP, a.s.

Na návrh predsedu predstavenstva Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ing. Miloslava Čurillu a na základe našej maximálnej ústretovosti (v čase, kedy nadriadený úrad SIŽP Žilina ešte nerozhodol o našom účastníctve v stavebnom konaní) prebiehali v čase od 1.2. do 14.2.2013 intenzívne rokovania medzi OZ OODL a Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Ich výsledkom je spoločné Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci, ktoré vymedzuje zásadné okruhy problémov v otázke vplyvov prevádzky Mondi SCP, a.s. na ŽP Ružomberka a jeho okolia...

FaceBook  Twitter  

images/stories/mondi/meeting-report1.jpg

25. marca 2013 sa uskutočnilo prvé informačné stretnutie OZ OODL so zástupcami Mondi SCP a.s. Ružomberok.

Nábeh regeneračného  kotla bude v septembri 2014, nábeh odparky bude v auguste/septembri 2014.Stavebné práce na projekte by mali byť ukončené v auguste 2013, potom sa začne s montážou jednotlivých technologických celkov. Pán Krajči informoval v akom štádiu je projekt regeneračného kotla RK3. S firmou Andritz bol podpísaný kontrakt na dodávku  samotného regeneračného kotla a odparky. Turbínu dodá firma Siemens...

FaceBook  Twitter  

images/stories/mondi/sizp-logo.jpg

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Žiline vydala na stavbu nového regeneračného kotla s príslušenstvom povolenie, voči ktorému dalo naše združenie odvolanie. Neskôr SIŽP v Žiline vydala rozhodnutie o vylúčení nášho združenia z tohto povoľovacieho konania, proti ktorému sme taktiež podali odvolanie....

FaceBook  Twitter  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, s veľkými rozpakmi sme prijali informácie o žiadosti Mondi SCP a.s. Ružomberok o poskytnutie štátnej investičnej pomoci formou úľavy na dani ako aj o záujme vlády túto pomoc poskytnúť. Pretože rokovanie vlády v tomto bode bolo prerušené z dôvodu doplnenia niektorých informácií a potreby odstránenia drobných legislatívnych chýb, dovoľujeme si ako zodpovední obyvatelia svojho mesta a okolitých obcí predložiť Vám niekoľko zásadných informácií a vážnych rozporov so zákonom.

FaceBook  Twitter