Mondi SCP Ružomberok

FaceBook  Twitter  

Podľa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky ide proces posudzovania vplyvov na životné prostredie "Projektu 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok" presne podľa zákona. My sme však presvedčení o opaku a našu argumentáciu budeme naďalej presadzovať....

FaceBook  Twitter  

Dňa 25.10.2017 sa na Krajskom súde v Žiline konalo súdne pojednávanie o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (č.j. OU-ZA-OVBP2-2016/025033/Kod zo dňa 14.12.2016), ako aj zákonnosti prvostupňového rozhodnutia Mesta Ružomberok (č.OSTŽ-7472/5656/2016-TA1-1-ŠO zo dňa 16.05.2016), ktorým sa rozhodlo o umiestnení stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

FaceBook  Twitter  

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

ZAINTERESOVANEJ VEREJNOSTI

Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov,

Občianskeho združenia ZDRAVÝ DOMOV

a

OBČIANSKYCH AKTIVISTOV

v zastúpení Patrikom Luptákom

na ohlásenom zhromaždení občanov

ktoré sa bude konať dňa 23. 1. 2019 o 16:00 v RUŽOMBERKU

FaceBook  Twitter  

Podľa nášho názoru neustálym zvyšovaním výroby buničiny v Mondi SCP, a.s. Ružomberok dochádza k prekračovaniu limitov únosnosti dotknutého územia, limitov trpezlivosti obyvateľov a myslíme si, že aj limitov možností fungovania sulfátovej výroby vzhľadom k nepriaznivým klimatickým a prírodným podmienkam, v ktorých sa fabrika nachádza a funguje.

FaceBook  Twitter  

Je všeobecne známou skutočnosťou, že v Ružomberku je silne znečistené ovzdušie. Zistili sme tiež, že je tu aj silne narušený zdravotný stav obyvateľov. Podrobne v dokumente OVZDUŠIE_ZDRAVIE_Ružomberok.pdf.

FaceBook  Twitter  

Vyjadrenie k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie "Projekt 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok", v ktorom ide o ďalšie zvyšovanie výroby celulózy si môžete prečítať v tomto článku.

FaceBook  Twitter  

Napriek dvom naším upozorneniam (viď nižšie) na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia SR v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Projekt 2000 v Mondi SCP a.s. Ružomberok" nedošlo zo strany MŽP SR k náprave, preto sme podali v tejto veci podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorý si môžete prečítať tu.

FaceBook  Twitter  

 Mesto Ružomberok dňa 8.1.2015 a obec Štiavnička dňa 13.1.2015 zverejnili na svojich internetových stránkach rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti “PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok” navrhovateľa Mondi SCP a.s. Ružomberok.

V súlade s § 30 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej aj „zákon o EIA“) dávame k zverejnenému rozsahu hodnotenia tieto pripomienky a požiadavky:  

20150121_vyjadrenie_rozsah_hodnotenia_final.pdf

FaceBook  Twitter  


Zistili sme, že Mondi SCP a.s. Ružomberok podalo na Ministerstvo životného prostredia SR Oznámenie o zmene činnosti vo veci zvýšenia výroby celulózy zo súčasne povolených 1620 t/deň až na 2090 t/deň, tzv. Projekt 2000 Mondi SCP.

Naše občianske združenie zaslalo na MŽP SR vyjadrenie s požiadavkou Oznámenie o zmene vrátiť navrhovateľovi Mondi SCP späť z dôvodu jeho nezákonnosti, prečítať si ho môžete tu (odkaz na vyjad.renie)

Podrobnosti o Oznámení o zmene si môžete pozrieť tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-2000-v-mondi-scp-ruzomberok

FaceBook  Twitter  

Povolenie skúšobnej prevádzky nového regeneračného kotla RK3

Naše občianske združenie sa prihlásilo ako účastník konania, v ktorom inšpekcia ŽP má vydať povolenie skúšobnej prevádzky nového regeneračného kotla RK3 a dalo svoje vyjadrenie s pripomienkami, ktoré si môžete prečítať tu (odkaz na prihlášku do konania a vyjadrenie)

Vyjadrenie OZOODL_17_9_2014_ustne_konanie a Priloha1.pdf

Vyjadrenie OZOODL_17_9_2014_ustne_konanie_Priloha2.pdf 

 

FaceBook  Twitter  

Dohoda o potvrdení vzájomnej spolupráceDňa 25.9.2013 podpísalo naše OZ „Dohodu o potvrdení vzájomnej spolupráce" s Mondi SCP a.s. Po podpísaní Zmluvy (8.12.2004) a Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci (14.2.2013), je táto Dohoda ďalším významným krokom k dosiahnutiu kvalitného a priaznivého životného prostredia, najmä čistoty ovzdušia v oblasti dolného Liptova.

 Dohoda o potvrdení vzájomnej spolupráce 25.09.2013.pdf

FaceBook  Twitter  

Memorandum o porozumení a spolupráci medzi OZ OODL a Mondi SCP, a.s.

Na návrh predsedu predstavenstva Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ing. Miloslava Čurillu a na základe našej maximálnej ústretovosti (v čase, kedy nadriadený úrad SIŽP Žilina ešte nerozhodol o našom účastníctve v stavebnom konaní) prebiehali v čase od 1.2. do 14.2.2013 intenzívne rokovania medzi OZ OODL a Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Ich výsledkom je spoločné Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci, ktoré vymedzuje zásadné okruhy problémov v otázke vplyvov prevádzky Mondi SCP, a.s. na ŽP Ružomberka a jeho okolia...

FaceBook  Twitter  

images/stories/mondi/meeting-report1.jpg

25. marca 2013 sa uskutočnilo prvé informačné stretnutie OZ OODL so zástupcami Mondi SCP a.s. Ružomberok.

Nábeh regeneračného  kotla bude v septembri 2014, nábeh odparky bude v auguste/septembri 2014.Stavebné práce na projekte by mali byť ukončené v auguste 2013, potom sa začne s montážou jednotlivých technologických celkov. Pán Krajči informoval v akom štádiu je projekt regeneračného kotla RK3. S firmou Andritz bol podpísaný kontrakt na dodávku  samotného regeneračného kotla a odparky. Turbínu dodá firma Siemens...

FaceBook  Twitter  

images/stories/mondi/sizp-logo.jpg

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Žiline vydala na stavbu nového regeneračného kotla s príslušenstvom povolenie, voči ktorému dalo naše združenie odvolanie. Neskôr SIŽP v Žiline vydala rozhodnutie o vylúčení nášho združenia z tohto povoľovacieho konania, proti ktorému sme taktiež podali odvolanie....

FaceBook  Twitter  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, s veľkými rozpakmi sme prijali informácie o žiadosti Mondi SCP a.s. Ružomberok o poskytnutie štátnej investičnej pomoci formou úľavy na dani ako aj o záujme vlády túto pomoc poskytnúť. Pretože rokovanie vlády v tomto bode bolo prerušené z dôvodu doplnenia niektorých informácií a potreby odstránenia drobných legislatívnych chýb, dovoľujeme si ako zodpovední obyvatelia svojho mesta a okolitých obcí predložiť Vám niekoľko zásadných informácií a vážnych rozporov so zákonom.

FaceBook  Twitter  

Aktuálne súvislosti z Ružomberka

Sledujte aktuálne linky a súvislosti v médiach....

FaceBook  Twitter  

Drahé teplo v meste smradu - reakcia na článok

FaceBook  Twitter  

V Ružomberku a okolitých obciach sa organizuje petícia za ovzdušie bez prachu. Petičný hárok môžete stiahnuť, podpísať a zaslať na doleuvedenú adresu.

FaceBook  Twitter  

Písomná prihláška účastníka konania a vyjadrenie k povoľovaciemu konaniu "Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a,s, Ružomberok"....

FaceBook  Twitter  

Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline napriek nášmu odôvodnenému nesúhlasnému stanovisku vydala rozhodnutie na povolenie spaľovania odpadov v Mondi SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Nie je nám ľahostajná skutočnosť, že Ružomberok je najviac znečistené mesto od prachu na Slovensku. Preto sme s veľkými obavami prijali informáciu o budúcom spaľovaní odpadov v Mondi SCP.

FaceBook  Twitter