Klimatické podmienky regiónu Ružomberka:

 • inverzná poloha Liptovskej kotliny, bezvetrie priemerne 36% a 127 - 148 inverzných dní v roku
 • to je príčinou kumulácie znečisťujúcich látok v ovzduší, vrátane vysokej prašnosti

Vlastnosti čistiarenského kalu:

 • viac ako 70% vody, takmer 55% nespáliteľných látok v sušine, výhrevnosť 0,229 MJ/kg
 • z toho vyplýva, že energetické zhodnocovanie kalu nie je možné, jeho spoluspaľovanie s kôrou a ostatným drevným odpadom predstavuje jeho zneškodňovanie (likvidáciu)
 • dôjde k nárastu zaťaženia kotla nespáliteľnými látkami cca o 3300 t ročne a následne aj elektrofiltra tuhými znečisťujúcimi látkami (TZL), čo pri rovnakej účinnosti elektrofiltra znamená vyšší únik TZL a tým aj zvýšenie prašnosti v meste a okolí

Kotol na biomasu (KDO)

 • podľa stanoviska OÚŽP v Ružomberku KDO konštrukčne nie je vhodné zariadenie na spaľovanie, resp. spoluspaľovanie odpadov, nedosahuje požadovanú teplotu min. 850oC a zdržnú dobu 2 sekundy
 • KDO slúži, okrem iného, na spaľovanie zapáchajúcich sírnych zlúčenín, tzv. TRS jednak v trvalom režime a aj ako záskok, čoho výsledkom je podstatné zníženie zápachov TRS v ovzduší
 • je vysokopravdepodobné, že spoluspaľovaním kalov dôjde k zníženiu účinnosti a spoľahlivosti spaľovania zápachov TRS, čo bude znamenať ich vyššie úniky do ovzdušia mesta a okolia

Spaľovanie nebezpečného odpadu

 • v záverečnom stanovisku MŽP SR odporúča okrem odpadov kategórie „ostatný“ spaľovať aj odpad kategórie „nebezpečný“
 • pretože nebezpečné odpady neboli posudzované, toto záverečné stanovisko nemôže byť podkladom pre povolenie IPKZ
 • spaľovanie nebezpečných odpadov je absolútne vylúčené

Materiálové zhodnocovanie

 • je žiadúce, dostupné a možné, len treba hľadať odberateľov, tak ako doteraz

Ďalšie legislatívne obmedzenia

 • podľa stanoviska OÚŽP v Ružomberku s kalom je potrebné nakladať v súlade s účelom a cieľom odpadového hospodárstva podľa § 3 zákona o odpadoch
 • to znamená, že odpad sa musí najskôr materiálovo zhodnotiť (čo je dostupné a možné), potom energeticky zhodnotiť (čo možné nie je) a až nakoniec zneškodniť vyhovujúcim spôsobom (čo je v našom regióne vylúčené)
FaceBook  Twitter