Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline napriek nášmu odôvodnenému zásadnému nesúhlasnému stanovisku vydala rozhodnutie na povolenie spaľovania odpadov v Mondi SCP a.s. Ružomberok. Pretože rozhodnutie je v rozpore so zákonom, podali sme proti nemu odvolanie.

ODVOLANIE účastníka konania proti rozhodnutiu 483-15023/2011/Pat/770620504/Z7-SP1
zo dňa 14.07.2011.

Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov (OZ OODL) ako účastník správneho konania – integrovaného povoľovania dáva v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu číslo: 483-15023/2011/Pat/770620504/Z7-SP1 zo dňa 14.07.2011, ktorým bolo zmenené a doplnené integrované povolenie číslo: 3486-9246/2007/Pat/770620504 zo dňa 28.03.2007 na prevádzku „Kotol na biomasu – Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“ a vydané stavebné povolenie na stavbu „Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných vôd – Mondi SCP a.s. Ružomberok“. Dôvody nášho odvolania sú nasledovné:

I.

OZ OODL je účastníkom tohto správneho konania, nakoľko spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky pre priznanie postavenia účastníka konania podľa správneho poriadku, podľa zákona o IPKZ ako aj podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z.z.. Správny orgán doposiaľ nerozhodol o opaku.

Hoci sme stále účastníkom konania, správny orgán nás neinformoval o vydanom rozhodnutí, ani nám ho nezaslal napriek tomu, že tak bol povinný urobiť. V súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. je odvolanie podané včas, ak ho účastník konania podá najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. Preto je lehota na podanie odvolania v našom prípade zachovaná.

Postupne uvedieme všetky relevantné právne a vecné argumenty a skutočnosti, ktoré preukážu, že rozhodnutie je nedôvodné, zmätočné a v konečnom dôsledku protiprávne, ktoré v prípade nadobudnutia právoplatnosti dokonca umožní ďalšie bezprecedentné znečisťovanie ovzdušia prachom v oblasti Ružomberka.

V integrovanom konaní sme predložili zásadné nesúhlasné stanovisko s pripomienkami, ktoré vylučujú povolenie spoluspaľovania kalov SČOV v kotli na biomasu. Spôsob, akým sa správny orgán vysporiadal s našimi pripomienkami, rozoberáme ďalej:

1. Ružomberok patrí dlhodobo medzi oblasti, v ktorých najčastejšie dochádza k prekročeniu limitov prachových častí PM10.

Stanovisko inšpekcie: žiadne. K podobnej pripomienka Obce Lisková inšpekcia popisuje prevádzkovanie navrhovanej neexistujúcej kompostárne v Ružomberku.

Naše stanovisko: inšpekcia sa s touto kľúčovou nespochybniteľnou skutočnosťou nijako nevysporiadala. Pre ilustráciu prikladáme niekoľko fotografií.

2. Klimatické podmienky regiónu Ružomberka

 • inverzná poloha Liptovskej kotliny, bezvetrie priemerne 36% a 127 – 148 inverzných dní v roku
 • to je príčinou kumulácie znečisťujúcich látok v ovzduší, vrátane vysokej prašnosti, aktuálnu klimatickú situáciu je možné sledovať na našej web stránke www.ovzdusie.sk

Stanovisko inšpekcie: s uvedenými údajmi inšpekcia súhlasí, sú to fakty.

Naše stanovisko: inšpekcia s uvedenými údajmi súhlasila, avšak pri svojom rozhodovaní ich vôbec nezohľadnila, hoci z nich vyplývajú závažné dôsledky pre naše životné prostredie, ktoré sú viditeľné na priložených fotografiách.

3. Vlastnosti čistiarenského kalu

 • viac ako 70% vody, takmer 55% nespáliteľných látok v sušine, výhrevnosť 0,229 MJ/kg

Stanovisko inšpekcie: s uvedenými údajmi inšpekcia súhlasí, sú to fakty, doplnila ešte hodnoty sušiny a výhrevnosti biomasy a primárnych kalov.

Naše stanovisko: inšpekcia s uvedenými údajmi súhlasila, avšak pri svojom rozhodovaní ich vôbec nezohľadnila, hoci z nich vyplývajú závažné dôsledky pre naše životné prostredie.

 • z toho vyplýva, že energetické zhodnocovanie kalov nie je možné, jeho spoluspaľovanie s kôrou a ostatným drevným odpadom je v skutočnosti jeho zneškodňovaním (likvidáciou)

Stanovisko inšpekcie: nesúhlasí s týmto tvrdením s odvolaním sa na § 2 ods. 16 zákona o odpadoch a prílohu č. 2, položku R1 – využitie najmä ako palivo alebo získanie energie iným spôsobom.

Naše stanovisko: ak by sa mala vykonávať v zariadení činnosť R1 – odpad využiť najmä ako palivo alebo získať energiu iným spôsobom, tak tá energia by v odpade – kale SČOV musela byť. O tom, že tam nie je, svedčí výhrevnosť, ktorá je takmer nulová. Je potrebné si uvedomiť základnú fyzikálnu skutočnosť, že ak chceme z materiálu získať pri horení energiu, musí spĺňať minimálne podmienku tzv. „autarktného horenia“, t.j. musí mať výhrevnosť aspoň 4 MJ/kg. Položka R1 obsahuje podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade z 19. novembra 2008 aj výpočet energetickej účinnosti procesu energetického zhodnocovania odpadu, ktorého hodnota je výrazne menšia ako požadovaná. (Výpočet uvedieme v ďalšom.) Z týchto preukázaných skutočností jednoznačne vyplýva, že sa nejedná o energetické zhodnotenie kalu, ale o jeho zneškodnenie.

 • dôjde k nárastu zaťaženia kotla nespáliteľnými látkami o cca 3300 t ročne (údaj zo Správy o hodnotení …) a následne aj elektrofiltra tuhými znečisťujúcimi látkami (TZL), čo pri rovnakej účinnosti elektrofiltra znamená vyšší únik TZL a tým aj zvýšenie prašnosti v meste a okolí

Stanovisko inšpekcie: súhlasí, že dôjde k nárastu nespáliteľnými látkami (na báze vápna), ale vápenaté zložky budú zároveň plniť funkciu odsírovacieho činidla, prispejú k zníženiu emisií SO2 do ovzdušia. Produkované TZL budú zachytávané a odlučované elektroodlučovačom. Pre správny chod elektroodlučovača prevádzkovateľ nemôže prekročiť schválený objemový prietok dymových plynov 47,2 m3/s (169 920 m3/hod), pričom v súčasnosti je na elektroodlučovať privádzaných cca 41,5 m3/s (150 000 m3/hod) dymových plynov. Uvedený parameter je pre prevádzkovateľa záväzný, preto pri rovnakej účinnosti elektrofiltra nedôjde k vyššiemu úniku TZL a k zvýšeniu prašnosti v meste a okolí.

Naše stanovisko: hoci inšpekcia súhlasí, že dôjde k nárastu zaťaženia kotla nespáliteľnými látkami, v rozpore s elementárnou logikou tvrdí, že nedôjde k vyššiemu úniku TZL a k zvýšeniu prašnosti v meste a okolí. Tvrdenie, že dôjde k vyššiemu úniku TZL a k zvýšeniu prašnosti v meste a okolí, je možné preukázať jednoduchým výpočtom na základe známych údajov zo Zámeru posudzovanej činnosti z októbra 2007 a z Rozhodnutia o poplatkoch za rok 2008 podľa skutočnosti roku 2007.

 • množstvo kalu SČOV za rok ….................................. 8 418 t a.s.
 • priemerný obsah popola v sušine …........................... 54,48 %
 • množstvo popola z kalu SČOV ….............................. 4 586,13 t/rok
 • odpad 100103 popol + popolček …............................ 13 608,7 t/rok
 • množstvo TZL z kotla na biomasu …......................... 23,52 t/rok

Pri zachovaní účinnosti odlučovania TZL (pomeru emisií TZL k celkovému zaťaženiu kotla nespáliteľnými látkami na vstupe) budú emisie TZL pri spoluspaľovaní kalov SČOV

x = 23,52 t/rok . 18 218,35 (t.j. 13 608,7 + 4 586,13 + 23,52 t/rok) /13 632,22 (t.j. 13 608,7 + 23,52 t/rok) = 31,43 t/rok

čo je zvýšenie emisií TZL o 7,91 t, t.j. nárast o 1/3!

Ak použijeme údaje zo Správy o hodnotení – nárast zaťaženia KDO popolom o 3 302 t/rok, emisie sa zvýšia na 29,22 t/rok, čo predstavuje nárast o 5,7 t, t.j. nárast o 1/4!

Ak urobíme výpočet pre celkové povolené množstvá palív vrátane kalov SČOV, potom zaťaženie KDO nespáliteľnými látkami bude priemerne 25 445,87 t za rok, vtedy pri zachovaní účinnosti odlučovania TZL (podľa roku 2007) budú emisie TZL 43,90 t za rok, t.j. nárast o 86%!

Zdôvodňovať nezvýšenie únikov TZL zvýšením prietoku dymových plynov cez elektrofilter je zavádzajúce, pretože zvýšením prietoku pri zvýšených množstvách TZL dôjde (možno) k zachovaniu ich koncentrácie, t.j. k zachovaniu emisného limitu. Čo sa týka zníženia emisií SO2, pripomíname, že problémom Ružomberka a okolia nie sú emisie, resp. imisie SO2, ale najvyššia prašnosť PM10, t.j. emisie, resp. imisie TZL!

4. Kotol na biomasu (KDO)

 • podľa stanoviska OÚŽP v Ružomberku KDO konštrukčne nie je vhodné zariadenie na spaľovanie, resp. spoluspaľovanie odpadov, nedosahuje požadovanú teplotu min. 8500C a zdržnú dobu 2 sekundy

Stanovisko inšpekcie: tvrdí, že podľa BAT a legislatívy SR a EÚ je možné nedodržanie minimálnej teploty spaľovania, zdržnej doby odpadu v kotli a minimálneho obsahu kyslíka, a to vtedy, ak je zabezpečená podobná úroveň ochrany životného prostredia – sú splnené emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Súčasne ale tvrdí, že dochádza k zmene kategorizácie zdroja z energetického na zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sa budú spaľovať v mieste ich vzniku.

Naše stanovisko: ak má byť zabezpečená podobná úroveň ochrany životného prostredia, nesmie dôjsť k zvýšeniu emisií TZL, k čomu preukázateľne dôjde, aj keď bude emisný limit pre TZL dodržaný veľmi jednoduchým opatrením – zvýšením prietoku dymových plynov. Naviac z dôvodu spaľovania zapáchajúcich sírnych zlúčenín TRS bola stanovená teplota v spaľovacom priestore 950 stupnov C.

Z pohľadu inšpekcie tvrdenie, že budú v zariadení kotla na biomasu spoluspaľované odpady v mieste ich vzniku, je hrubozavádzajúce. Spoluspaľované odpady pochádzajú zo spoločnej čističky odpadových vôd, ktorá je umiestnená na opačnom konci mesta Ružomberka, a ktorá nečistí odpadové vody pochádzajúce len z výroby celulózy, ale čistí aj splaškové odpadové vody pochádzajúce z mesta a viacerých obcí okresu Ružomberok, ba dokonca aj priemyselné odpadové vody z priemyselných prevádzok umiestnených v okrese Ružomberok (napr. aj o odpadové vody z galvanizovní atď).

Základné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania na spoluspaľovanie odpadov uvedené vo vyhláške MPŽPaRR č. 356/2010 Z.z. aj podľa inšpekcie nemôžu byť splnené (teplota spalín min. 850 oC, zdržná doba 2 s, automatický systém odstavenia prísunu odpadu – podmienky 1.4.6 a 1.4.7 ). Inšpekcia o povolení spoluspaľovania odpadov v kotli na biomasu rozhodla na základe uplatnenia výnimky, podľa ktorej je možné povoliť aj iné prevádzkové podmienky, ktoré však nesmú spôsobiť vyššiu tvorbu zvyškov zo spaľovania, alebo vyšší obsah organického uhlíka vo zvyškoch (1.4.9 vyhlášky MP, ŽP a RR č. 356/2010 Z.z.). Ibaže uplatnenie výnimky pre jestvujúce zariadenia – kotle na drevnú hmotu je podmienené spoluspaľovaním odpadu v mieste vzniku odpadu, o čom hovorí druhá časť bodu vyhlášky MPŽPaRR č. 356/2010 Z.z., podľa ktorej inšpekcia uplatnila výnimku a povolila spoluspaľovanie odpadov v kotli na biomasu ( bod 1.4.9 ). Na základe uvedených skutočností inšpekcia vedome opomenula skutočnosti, na základe ktorých nemohla byť povolená uvedená výnimka, a vedome rozhodla v rozpore s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia. O tom svedčí aj fakt, že v celom integrovanom rozhodnutí je uvádzaná skutočnosť, že odpady budú spaľované v mieste ich vzniku. Povoľujúci orgán štátnej správy nemôže ako podklad na zákonné rozhodnutie vedome a zámerne používať lživé údaje.

 • KDO slúži, okrem iného, na spaľovanie zapáchajúcich sírnych zlúčenín, tzv. TRS, jednak v trvalom režime a aj ako záskok (čo prispieva k podstatnému zníženiu zápachov TRS v ovzduší)
 • je vysokopravdepodobné, že spoluspaľovaním kalov SČOV dôjde k zníženiu účinnosti a spoľahlivosti spaľovania zápachov TRS, čo bude znamenať ich vyššie úniky do ovzdušia mesta a okolia

Stanovisko inšpekcie: účinnosť a spoľahlivosť spaľovania zapáchajúcich sírnych zlúčenín bude možné preveriť až počas skúšobnej prevádzky.

Naše stanovisko: okrem toho, že Ružomberok je najprašnejším mestom na Slovensku, je tiež známy typickým nepríjeným zápachom z miestnej celulózky Mondi SCP ako „mesto smradu“. Práve veľkou rekonštrukciou celulózky tzv. Impulz projektom, súčasťou ktorého bol realizovaný aj systém likvidácie zápachov tzv. NCG a SOG plynov v KDO, sa podarilo prevádzkovateľovi odstrániť ich podstatné úniky do ovzdušia. Avšak spoluspaľovaním kalov SČOV bude znížená účinnosť a spoľahlivosť spaľovania zápachov TRS, čo znamená, že opätovne dôjde k zhoršeniu zápachu v meste Ružomberok a v okolí.

Ak KDO je jedným zo zariadení, ktoré slúžia na likvidáciu zapáchajúcich látok TRS, a inšpekcia nevie zaručiť, že k zvýšeniu zápachov nedôjde, znamená to, že nie je zaručená podobná úroveň ochrany životného prostredia. Inak povedané, povolením spoluspaľovania kalov SČOV sa úroveň ochrany nášho životného prostredia zhorší.

5. Materiálové zhodnocovanie

 • je žiadúce, dostupné a možné, len treba hľadať odberateľa tak, ako doteraz

Stanovisko inšpekcie: pre materiálové zhodnocovanie kalu SČOV nie sú dostatočne vytvorené podmienky, plánovaná kompostáreň v Ružomberku je len pre potreby mesta, nepokryje potreby Mondi SCP, do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy možno podľa zákona č. 188/2003 Z.z. aplikovať len upravený čistiarenský kal z ČOV, ktoré čistia odpadové vody komunálne, alebo odpadové vody podobného charakteru. Vody Mondi SCP sú priemyselné, preto kal SČOV na tieto účely nie je možné použiť. Zástupca Mesta Ružomberok na ústnom pojednávaní uviedol, že neplánuje využívanie kalu z SČOV v budúcej kompostárni.

Naše stanovisko: kal SČOV je svojimi vlastnosťami predurčený na materiálové zhodnocovanie a nie na energetické využitie, čo sme dostatočne preukázali v bode 3. a preukážeme aj v bode 7. Je všeobecne známe, že tento kal sa vždy využíval v poľnohospodárstve, aj keď SČOV bola vybavená spaľovacím zariadením, ktopré ale nikdy dobre nefungovalo, pretože kal jednoducho nehorel tak, ako bolo potrebné. Využíva sa v poľnohospodárstve aj v súčasnosti, nakoľko je cenným zdrojom živín a minerálnych látok so stabilným nízkym obsahom ťažkých kovov. Jeho aplikácia do pôdy je prirodzený spôsob recyklácie. (Agroinštitút Nitra š.p., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Gergeľová Zuzana: Využitie čistiarenských kalov a dnových sedimentov v pôdohospodárstve, Nitra, november 20087) Dovolíme si tvrdiť, že práve naopak, podmienky pre materiálové zhodnotenie kalov SČOV sú dostatočné, je potrebné nájsť odberateľov a spôsob, ako kaly preskladovať v čase, keď nie je možná ich aplikácia do pôdy. Preto tvrdenie inšpekcie v tomto bode je zavádzajúce. Odôvodňovať potrebu spaľovania kalov SČOV neexistujúcou kompostárňou, naviac určenou pre Mesto Ružomberok je absolútne irelevantné.

6. Ďalšie legislatívne obmedzenia

 • podľa stanoviska OÚŽP v Ružomberku s kalom je potrebné nakladať v súlade s účelom a cieľom odpadového hospodárstva podľa § 3 zákona o odpadoch
 • to znamená, že odpad sa musí najskôr materiálovo zhodnotiť (čo je dostupné a možné), potom energeticky zhodnotiť (čo možné nie je) a až nakoniec zneškodniť vyhovujúcim spôsobom (čo je v našom regióne vylúčené)
 • podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade z 19. novembra 2008 navrhovaná činnosť nie je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa čl. 4, podľa ktorého sa uplatňuje poradie priorít, t.j. najskôr recyklácia (opätovné spracovanie odpadových materiálov na výrobky vrátane spracovania organického materiálu), potom iné zhodnocovanie, napr. energetické
 • energetické zhodnotenie kalov SČOV nie je možné, nakoľko energetická účinnosť procesu je podľa prílohy II bod R1 tejto smernice (analogicky) nedosahuje hodnotu 0,65. (Smernica je platná, mala byť transponovaná do právneho poriadku SR do 12.12.2010.)

Stanovisko inšpekcie: hierarchia v zmysle smernice o odpadoch a § 3 zákona o odpadoch môže byť nedodržaná, záverečné stanovisko MŽP odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti za predpokladu splnenia odporúčaných podmienok, vyhodnotilo 12 stanovísk a pripomienok subjektov zúčastnených na procese posudzovania, 10 subjektov súhlasilo a 2 subjekty priamo neuviedli nesúhlas s navrhovanou činnosťou ale odporučili iné riešenie, bol predložený z Mondi SCP výpočet pre energetickú účinnosť procesu, ktorý je 0,870 a spĺňa podmienku smernice o odpadoch.

Naše stanovisko: tvrdenie inšpekcie je účelové, nevychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového a právneho stavu. Dostatočne sme preukázali, že sa nejedná o energetické zhodnocovanie kalu SČOV, ale o jeho zneškodňovanie (bod 3 tohto odvolania). Naviac so zvýšením únikov TZL zo spoluspaľovania kalu, čo určite nespĺňa podmienku dosiahnutia najlepšieho celkového environmentálneho výsledku (čl. 4 ods. 2 smernice), preto uplatnenie odchýlky od hierarchie odpadového hospodárstva nie je možné. O tom, že energetická účinnosť procesu spaľovania kalov SČOV nie je 0,870, prikladáme výpočet, údaje sú zo správy o posudzovaní (EIA):

energetická účinnosť = [Ep – (Ef + Ei)] / 0,97 . [Ew + Ef], kde

Ep – ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo (. 1,1) alebo elektrina (. 2,6) = 3 057 871,929 . 1,1 = 3 363 659,122 GJ/rok (uvažujeme celkové množstvo tepla vyrobeného aj z odpadu a podporného paliva)

Ef – ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúci k výrobe pary = 89 111,7 + 2 945 266,5 + 16 803,3 = 3 051 181,5 GJ/rok

Ew – ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade vypočítané z čistej výhrevnosti odpadu = 28 501 . 0,229 = 6 526,729 GJ/rok

Ei – ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef = 0

potom energetická účinnosť podľa smernice o odpade = 0,105 a je menšia ako 0,65.

Z toho vyplýva, že povoľovaný spôsob nakladania s kalom SČOV nespĺňa podmienku R1. Ako sme uviedli vyššie, nejedná sa o energetické zhodnocovanie, ale ide o zneškodňovanie pod položkou D10.

III.

Vzhľadom na zjavnú nedôvodnosť a protizákonnosť vydaného rozhodnutia žiadame, aby bolo napadnuté rozhodnutie zrušené a spoluspaľovanie kalov SČOV v kotli na biomasu nepovolené.

 

Ing. Rastislav Šaravský
predseda OZ OODL

 

Fotogarafie

 
FaceBook  Twitter