Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico,

 Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov sa dlhodobo venuje kvalite ovzdušia v oblasti Ružomberka. Občianske združenie vzniklo s cieľom odstrániť zápachy unikajúce z miestnej celulózky Mondi SCP a.s. Ružomberok, čo sa vo veľkej miere aj podarilo. Tiež sme sa aktívne zapojili do riešenia zadymovania mesta i blízkych obcí z komíne tehelne Wienerberger, čo bolo taktiež odstránené.

S veľkými rozpakmi sme prijali informácie o žiadosti Mondi SCP a.s. Ružomberok o poskytnutie štátnej investičnej pomoci formou úľavy na dani ako aj o záujme vlády túto pomoc poskytnúť. Pretože rokovanie vlády v tomto bode bolo prerušené z dôvodu doplnenia niektorých informácií a potreby odstránenia drobných legislatívnych chýb, dovoľujeme si ako zodpovední obyvatelia svojho mesta a okolitých obcí predložiť Vám niekoľko zásadných informácií a vážnych rozporov so zákonom.

Ružomberok a okolie je jednou z najviac znečistených oblastí na Slovensku, kde sú dlhodobo prekračované limitné hodnoty prachových častíc PM10. Pripájame tabuľku s nameranými hodnotami emisií prachu a prašnosti.

Touto vysokou prašnosťou sú porušované legislatívne predpisy Európskej únie – smernice v ochrane ovzdušia a zdravia, za čo bude Slovenská republika čeliť žalobe na Európskom súdnom dvore, ktorý bude o týchto skutočnostiach z našej strany informovaný.

V takejto kritickej situácii v prašnosti v Ružomberku zodpovedné štátne orgány Slovenskej republiky v ochrane ovzdušia, a to Ministerstvo životného prostredia SR pri posudzovaní (EIA) a Slovenská inšpekcia životného prostredia pri povoľovaní (IPKZ) odporučili a dokonca povolili v Ružomberku spaľovanie odpadov – kalov z čističky odpadových vôd v Mondi SCP a.s. Ružomberok. Spaľovať odpady bolo povolené v nevyhovujúcom zariadení, v najviac znečistenom regióne od prachu na Slovensku, a to na základe výnimiek zo všeobecných podmienok stanovených pre spoluspaľovanie odpadov a v rozpore so zákonom!

Kvalitu ovzdušia v našom regióne nezlepšili ani v predchádzajúcom období povolené zvýšenia výroby celulózy v miestnych celulózkach a papierňach Mondi SCP a.s. Ružomberok, ktorý je najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia v širokom okolí, samozrejme bez náležitého posúdenia a podľa nášho názoru v rozpore so zákonom. Napr. v roku 2011 stúpli emisie prachu z tejto fabriky oproti roku 2010 takmer o 100% práve v dôsledku zvýšenia výroby a tvoria viac ako 97% emisií prachu zo všetkých veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia okresu Ružomberok!

Kvalitu ovzdušia nezlepší podľa nášho názoru a doterajších skúseností ani pripravovaná investícia, ktorá má za cieľ opäť ďalšie zvýšenie výroby a tým aj zvýšenie emisií do ovzdušia a následné ďalšie zhoršenie životného prostredia v Ružomberku a okolí. Táto investícia v súčasnosti nie je povolená a navyše nebola riadne posúdená podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie! (Podľa názoru úradníkov MŽP SR posúdenie nebolo potrebné.)

Vážený pán predseda vlády, veríme, že sa s vyššie uvedenými skutočnosťami podrobne oboznámite a budete ich rešpektovať pri rozhodovaní o poskytnutí štátnej investičnej pomoci pre najväčšieho znečisťovateľa v našom regióne tak, aby nebolo čoraz viac degradované naše životné prostredie a ohrozované zdravie ľudí. V prípade Vášho záujmu sme pripravení poskytnúť Vám ďalšie podrobnejšie informácie.

S úctou

Ing. Rastislav Šaravský – predseda OZ OODL

FaceBook  Twitter