Na návrh predsedu predstavenstva Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ing. Miloslava Čurillu a na základe našej maximálnej ústretovosti (v čase, kedy nadriadený úrad SIŽP Žilina ešte nerozhodol o našom účastníctve v stavebnom konaní) prebiehali v čase od 1.2. do 14.2.2013 intenzívne rokovania medzi OZ OODL a Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Ich výsledkom je spoločné Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci, ktoré vymedzuje zásadné okruhy problémov v otázke vplyvov prevádzky Mondi SCP, a.s. na ŽP Ružomberka a jeho okolia. Na zlepšenie terajšieho stavu zároveň špecifikuje konkrétne riešenia, ktoré sú v záujme nielen oboch signatárov, ale predovšetkým obyvateľov Ružomberka a jeho priľahlých obcí. Ide o odstránenie zápachov zo spoločnej čistiarne odpadových vôd, radíkálne zníženie emisií prachu z technológie Mondi SCP, a.s. a odstránie únikov tepla vo forme vodnej pary.

 

 

 

FaceBook  Twitter