K napísaniu tohto listu nás priviedli rôzne nepravdy, polopravdy, či hanlivé vyjadrenia v tlači (Trend, Ružomberský hlas) na adresu nášho združenia. preto by sme vám radi, aspoň touto formou, predložili pravdivú skutočnosť o jeho cieľoch a doterajších aktivitách.

Vznik Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov (OZ OODL) je prirodzeným vyústením “Petície občanov proti dlhodobému znečisťovaniu environmentálneho-ekologického prostredia v Ružomberku a priľahlom okolí z výrobného procesu SCP a.s. Ružomberok”, ktorú v roku 1999 podpísalo 3031 signatárov.

OZ OODL bolo dňa 31.10.2001 právoplatne zaregistrované na Ministerstve vnútra a dalo si za cieľ - bezvýhradne zabezpečiť čistotu ovzdušia pri rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku a zabezpečenie účasti na následnom povoľovacom a kontrolnom procese. Vypracovalo a presadzuje základné požiadavky, ktoré vychádzajú z týchto 3 oblastí:

  • stanovené limity znečisťovania preukázateľne dosahovať skúšobnou prevádzkou pri doterajšom povolenom rozsahu výroby, následne i pri projektovanom zvýšení výroby trvalo
  • sledovanie vplyvu na zdravotný stav a jeho pravidelné vyhodnocovanie
  • vybudovanie verejného kontrolného systému monitorovania emisií a imisií

(plné znenie požiadaviek - klikni sem).

Čo vedie OZ k týmto požiadavkám?

  1. Neusiedler SCP a.s. napriek niektorým pozitívnym zmenám v posledných rokoch (plynofikácia, odstránenie zastaraných kotlov, zmeny v bieliacom procese,...) nielenže nedosiahla poslednou rekonštrukciou v roku 1995 sľubované zníženie zapáchajúcich organosírnych zlúčenín, ale práve naopak, došlo k ich nárastu.
  2. Nie sú stanovené najvyššie prípustné koncentrácie všetkých imisií v numerickej podobe pred zvýšením výroby (imisné limity), teda nie je určené, koľko môže byť týchto látok v ovzduší.
  3. Nie je vyhodnotený dopad prevádzky celulózky na zdravotný stav obyvateľstva Dolného Liptova (vrátane genotoxicity). Nie je teda možné objektívne porovnanie vplyvov unikajúcich škodlivých látok na zdravie pred a po modernizácii celulózky.
  4. Nie je vybudované celodenné meranie imisíí v najviac postihnutých oblastiach súčasne.
  5. Epidemiologické štúdie o zmenách imunity, výskyte alergií a respiračných ochorení vo vybraných regiónoch Slovenska jednoznačne preukázali vplyv znečisteného životného prostredia na zdravotný stav.

Dôležité je tiež zdôrazniť, že snahou OZ nie je zastaviť modernizáciu celulózky, ani zvýšenie výroby buničiny, ako sa to zavádzajúco predkladá verejnosti. Je však nevyhnutné vykonať všetko pre to, aby tento proces nezhoršil kvalitu ovzdušia Dolného Liptova a nemal negatívny dopad na zdravie jeho obyvateľov, predovšetkým detí. Tieto požiadavky sa OZ pokúsilo presadiť v rámci posudzovania a momentálne v povoľovacom procese, aby sa nezopakovala situácia z roku 1995. Postup príslušných orgánov štátnej správy to však neumožnil, preto sa OZ rozhodlo presadzovať ich súdnou cestou na Krajskom súde v Žiline.

V závere by sme chceli vyjadriť presvedčenie, že nielen my, ale všetci múdro zmýšľajúci ľudia odsudzujú snahu dosiahnuť ekonomický zisk na úkor zdravia nášho obyvateľstva, a preto v rámci svojich kompetencií a zodpovednosti podporia úsilie OZ. Všetky informácie o činnosti a aktivitách združenia sú voľne prístupné verejnosti

FaceBook  Twitter