Tieto riadky sú venované:

  • 3031 obyvateľom Ružomberka a jeho okolia, ktorí v roku 1999 podpísali „Petíciu občanov proti dlhodobému znečisťovaniu enviromentálneho-ekologického prostredia v Ružomberku a priľahlom okolí z výrobného procesu SCP a.s. Ružomberok“,
  • 277 členom Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, ktoré bolo na MV SR zaregistrované signatármi petície 31.10.2001 a ktoré si dalo za cieľ ochranu životného prostredia – bezvýhradné zabezpečenie čistoty ovzdušia - pri posudzovanej činnosti „Rekonštrukcia a modernizácia sulfátovej celulózky v Ružomberku“ podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a účasť na následnom povoľovacom a kontrolnom procese,
  • ostatnej verejnosti, ktorej sa priamo alebo nepriamo dotýka uvedená problematika.

 

Ružomberok – mesto smradu! Dokedy?


Niekoľko rokov sú v našich regionálnych novinách aj celoštátnych médiách uverejňované informácie o odstraňovaní ekologického dlhu Severoslovenských celulózok a papierní a.s. Ružomberok, teraz Neusiedler SCP a.s. Ružomberok o investovaní miliárd do ekológie, o plnení predpísaných limitov znečisťovania, jedným slovom o zlepšovaní životného prostredia v našom meste a okolitých obciach.

Je to pravda? Pocítili obyvatelia a návštevníci, turisti, aj tí prechádzajúci cez naše mesto zmeny k lepšiemu? A čo tak vplyv celulózky SCP na zdravotný stav obyvateľstva?
Pravdivé odpovede na tieto otázky hľadá Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, a hľadanie je to vskutku zaujímavé. Posúďte sami.

V danej oblasti sa za posledné roky udialo niekoľko podstatných zmien. Pozitívnou skutočnosťou sú bezpochyby zmeny v energetickom hospodárstve SCP a.s. – prechod na ušľachtilé palivá, najmä zemný plyn, odstavenie zastaralých kotlov s výraznou redukciou základných znečisťujúcich látok. Taktiež zastavenie používania elementárneho chlóru v bieliacom procese buničiny odstránilo možnosť únikov tohto veľmi nebezpečného plynu. (Napriek tomu sa pri bielení naďalej používa chlórdioxid, preto je nevyhnutné podrobné sledovanie jeho vplyvu na emisie chlórovaných zlúčenín - napr. chloroform, dioxíny, furány, chlórované fenolové polutanty - z celulózky)."

Doterajšie snahy o zníženie „špecifických“ znečisťujúcich látok ako napr. zápachov boli len čiastkové, pozitívne výsledky v tomto smere sú minimálne, práve naopak. Preto sa budeme zaoberať jedným z typických znakov výroby celulózy sulfátovým spôsobom, ktorým je vznik a úniky zapáchajúcich organosírnych zlúčením, tzv. TRS (Total Reduced Sulphur) do ovzdušia. Toto je znak, podľa ktorého poznajú naše mesto a región široko-ďaleko ako mesto smradu.

Sulfátová celulózka v Ružomberku s inštalovaným výkonom 200.000 ton nebielenej buničiny ročne bola spustená do prevádzky v roku 1981. Okolie začalo byť zamorované emisiami TRS. Občan sa za komunistickej vlády len ťažko mohol brániť. Po novembri 1989 sa však situácia zmenila a vecou sa začali zaoberať zodpovedné štátne orgány vrátane slovenskej vlády. Výsledkom bolo tzv. 16 bodov zlepšenia ekologickej situácie v Ružomberku.

Na zníženie emisií TRS malo mať najväčší vplyv realizovanie stavby Vytesňovacie varenia (RDH) - ekologická stavba. Podľa projektu tejto stavby mali byť emisie zapáchajúcich plynov blízke nulovým hodnotám. Uvedením vytesňovacieho varenia do prevádzky koncom roku 1995 a hlavne v rokoch 1996 – 98 sa však zápachy stali neznesiteľnými. So zvyšovaním výroby buničiny sa neustále zvyšovali a zvyšujú aj emisie TRS. Na základe toho sme na začiatku roku 1999 ako zástupcovia 3031 signatárov „Petície občanov proti dlhodobému znečisťovaniu environmentálneho-ekologického prostredia v Ružomberku a širokom okolí nápormi agresívnych zápachov a zničujúcich účinkov jedovatých látok na organizmus z výrobného procesu Severoslovenských celulózok a papierní a.s.“, ktorá vznikla spontánne ako reakcia občanov na vyššie uvedené neúmerné obťažovanie emisiami TRS, túto podali na vybavenie prednostke Okresného úradu v Ružomberku s požiadavkou na trvalé odstránenie únikov TRS. Na základe toho sme sa zúčastnili dvoch ústnych pojednávaní konaných na Okresnom úrade v Ružomberku. Výsledky boli veľmi zaujímavé.

SCP nás v liste zn. OŽTP/70/99 zo dňa 20.4.1999 informovali o prijatých opatreniach na postupnú likvidáciu ďalších miest úniku zapáchajúcich plynov, a to okrem iného:
„b) Likvidácia zapáchajúcich plynov z prania celulózy: Zachytením zapáchajúcich plynov z prania a nádrží pracích roztokov s ich následnou likvidáciou spaľovaním dôjde ku podstatnému zníženiu emisií zapáchajúcich plynov unikajúcich do atmosféry. Termín: 12/2000.“ Termín realizácie zo strany SCP nebol dodržaný, práve na týchto zdrojoch bol emisný limit pre zápachy trvalo prekračovaný 400 až 1000 krát!

Zároveň v tom istom liste SCP uviedli a potvrdili nám to aj ústne na pojednávaní, že „V stratégii rozvoja SCP nie je pre budúce obdobie uvažované so zvyšovaním výroby celulózy“. Súčasne ale rokovali s IFC (International Finance Corporation), členom Svetovej banky o poskytnutí úveru o.i. práve na zvýšenie výroby celulózy! O týchto nezrovnalostiach sme rokovali so slovenským i americkými zástupcami IFC. Po stretnutí, na ktorom sme im predložili konkrétne argumenty o stave ovzdušia v Ružomberku a okolí, sme boli Ing. Líškom obvinení, že „žiaľ, Váš nie pozitívny prístup obmedzil možnosť čerpania finančných zdrojov pre realizáciu týchto ekologických investičných opatrení v roku 1999 tak, aby ich prínosy v oblasti životného prostredia boli citeľné už v roku 2001.“ Ak je pravdivé tvrdenie Ing. Líšku o tom, že pripravovaný úver od Svetovej banky sa nerealizoval z dôvodu našich výhrad, potom je situácia v znečisťovaní ovzdušia v Ružomberku mimoriadne vážna. V tom prípade totiž kvalifikovaný manažment Svetovej banky uznal naše argumenty a obmedzením možnosti čerpania úveru sa nechcel podieľať na ďalšom kole nesplnených sľubov o znížení emisií zapáchajúcich látok, ktorých takmer nulové hodnoty mali byť dosahované od konca roku 1995. V prípade, ak úver nebol poskytnutý z iných dôvodov, Ing. Líška vo svojom liste nehovoril pravdu. Obe možnosti svedčia v neprospech SCP.

Po vstupe zahraničného partnera Neusiedler AG do SCP sme 13.3.2001 oslovili nových členov predstavenstva akciovej spoločnosti. Opätovne sme požadovali trvalé odstránenie únikov zapáchajúcich organosírnych zlúčenín TRS a upozornili sme na prekračovanie povolenej výrobnej kapacity celulózky. Odpoveď prezidenta a.s. Ing. Líšku bola spojená s vyššie citovaným obvinením. 24.7.2001 sme preto priamo oslovili vedenie Neusiedler AG vo Viedni. Náš list zostal doteraz bez odpovede.

V tom čase už naplno bežal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA (Environmental Impacts Assesment) zámeru SCP na modernizáciu a rozšírenie výroby celulózy. Tohoto procesu sme sa aktívne zúčastnili a spracovali sme stanoviská k zámeru aj k správe o hodnotení tejto činnosti a predložili sme ich v stanovených lehotách posudzujúcemu orgánu Ministerstvu životného prostredia SR. Zásadné pripomienky sa týkali porušovania stavebného zákona, neplnenia uznesenia vlády SR, nerealizovanie ozdravných opatrení k uzneseniu výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a sociálne veci pre oblasť Ružomberok. V správe o posúdení chýba podrobné zhodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľstva, chýba posúdenie imisnej situácie v dotknutom území a jej vplyv na zdravie obyvateľstva. Vecne sme upozornili na to, že po uvedení vytesňovacieho varenia do trvalej prevádzky dochádza k nepovolenému prekračovaniu výroby celulózy nad množstvá stanovené projektom stavby a požadovali sme nepovoliť rozšírenie výroby celulózy, až kým sa nevyriešia súčasné ekologické problémy a nedôjde k zníženiu únikov organosírnych zlúčenín ku garantovaným, takmer nulovým hodnotám.

Naše zásadné pripomienky neboli zo strany spracovateľa zámeru a správy, spracovateľa posudku a dokonca ani posudzujúceho orgánu MŽP SR akceptované. V časti správy o hodnotení k modernizácii a rozšíreniu výroby buničiny sa dokonca uvádza: „Z hľadiska vývoja územia je najvýznamnejší vplyv na zlepšenie stavu ovzdušia. Nerealizovaním činnosti sa zachovajú aj naďalej nízke zdroje emisií, predovšetkým zapáchajúcich organosírnych látok, ktoré sú do roku 2006 zaradené v triede B. Po roku 2006 musia spĺňať emisné limity, avšak realizovaním činnosti dôjde k ich úplnému zrušeniu. Nerealizovaním zámeru sa zachová existujúci povolený stav v množstve emisií zapáchajúcich sírnych látok a nedôjde k ich zníženiu.“ Tento citát pôsobí ako bezprecedentné ekologické vydieranie, nakoľko úniky TRS z predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia mali byť odstránené pred navrhovanou modernizáciou a zvýšením výroby buničiny. Aj napriek vyššie uvedeným zásadným nedostatkom MŽP SR vo svojom záverečnom stanovisku odporučilo predložený zámer realizovať, preto celý proces posudzovania pokladáme za zmanipulovaný.

Po našich neúspešných pokusoch o priamu a otvorenú komunikáciu s top manažmentom SCP a.s. vrátane zástupcov Neusiedleru AG sme sa tri krát obrátili na Okresný úrad v Ružomberku, odbor životného prostredia, oddelenie štátnej stavebnej správy – stavebný úrad, ktorý povoľoval stavbu “Vytesňovacie varenie – ekologická stavba”, aby zabezpečil zosúladenie výroby celulózy v povolenom rozsahu 200 tisíc ton ročne. Tri krát sme dostali nič nehovoriacu vyhýbavú odpoveď, preto sme požiadali Okresnú prokuratúru v Ružomberku o prešetrenie postupu stavebného úradu pri vybavovaní týchto podnetov. Okresná prokuratúra konštatovala nečinnosť stavebného úradu pri ich vybavovaní. Medzitým však Okresný úrad v Ružomberku, odbor životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia vykonal kontrolu prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia SCP a.s. a zistil, že nie sú prevádzkované v súlade s platnou dokumentáciou zdrojov, za čo uložil prevádzkovateľovi SCP opatrenia na nápravu a pokutu!

Vrcholový manažment v médiách prezentuje akciovú spoločnosť ako vzor ekologického správania sa firmy. Skutočnosť subjektívne postihnuteľná ako aj objektívne zistiteľná je úplne opačná. (Prezentovaniu poloprávd a neprávd sa odborne hovorí brainwashing, konkrétne v oblasti životného prostredia greenwashing.)

Vývoj kvality ovzdušia v Ružomberku je možné 10 rokov sledovať z výsledkov meraní automatických monitorovacích staníc. My sme sa zamerali na vyhodnotenie výsledkov imisných koncentrácií sírovodíka ako indikátora zaťaženia ovzdušia zápachom. Porovnali sme ich s emisiami TRS z SCP a s ročnou výrobou celulózy. Lineárny nárast výroby nebielenej buničiny od roku 1997 doteraz (výroba nad povolené ročné množstvá) spôsobuje exponenciálny nárast množstiev emisií TRS, čo sa prejavuje nárastom imisných hodnôt sírovodíka 2 až 5 krát oproti hodnotám pred spustením vytesňovacieho varenia do prevádzky. Ak ku týmto tabuľkám priložíme ešte tabuľku s výsledkami sledovania chorobnosti populácie v okrese Ružomberok, v niektorých skupinách ochorení sú zarážajúco podobné trendy vývoja. Je zvláštne, že i napriek preukázateľne stúpajúcemu zaťaženiu ovzdušia zápachmi dostali SCP a.s. 17.05.2002 cenu ministra životného prostredia za prínos v starostlivosti o životné prostredie.


V ďalšej časti tejto akoby „správy o činnosti“ sa budeme venovať našej účasti na povoľovacom procese modernizácie celulózky a zvýšenia výroby buničiny v Neusiedler SCP a.s., ktorý je po právnej a vecnej stránke zložitý. (Právnu pomoc nám poskytuje Centrum pre podporu miestneho aktivizmu v B.Bystrici.)

Investičná akcia modernizácie celulózky bola rozdelená na desať samostatných častí. Naše občianske združenie splnilo podmienky dané v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čím sa stalo účastníkom povoľovacích konaní, v ktorých chceme presadiť naše požiadavky.

Samotné povoľovanie začalo stavebným konaním na drevosklad. Vzhľadom na to, že sa nejedná o zdroj zápachov, naše občianske združenie dalo k vydaniu stavebného povolenia súhlasné stanovisko a súčasne sa stotožnilo so súhlasom orgánu ochrany ovzdušia s podmienkou na odstránenie prašnosti pri doprave drvenej kôry na skládku.

Potom nasledovalo stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia na várňu a nebielené pranie. Ide o kľúčové technologické zariadenie z hľadiska vzniku TRS. Toto stavebné konanie sme žiadali prerušiť z dôvodu podania podnetu na Generálnu prokuratúru na preskúmanie zákonnosti jedného z podkladov pre vydanie stavebného povolenia – záverečného stanoviska MŽP SR k posudzovanému zámeru na modernizáciu celulózky a zvýšenie výroby buničiny. Stavebný úrad konanie ústne prerušil, no napriek tomu vydal stavebné povolenie. Voči tomuto stavebnému povoleniu ako aj voči podkladovým rozhodnutiam dotknutých orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a ochrany zdravia sme podali odvolania.

Krajský úrad v Žiline ako odvolací orgán odvolanie proti stavebnému povoleniu zamietol a stavebné povolenie potvrdil. Odvolanie proti súhlasu orgánu ochrany ovzdušia taktiež zamietol a rozhodnutie potvrdil. Odvolaniu proti posudku orgánu ochrany zdravia v celom rozsahu vyhovel, rozhodnutie zrušil a vrátil vec na nové konanie. Na základe protestu krajského prokurátora však štátny krajský hygienik svoje vlastné rozhodnutie o odvolaní zrušil, odvolacie konanie prerušil a podal podnet na štátneho okresného hygienika aby rozhodol, či naše občianske združenie je alebo nie je účastníkom správneho konania na vydanie predmetného posudku. Štátny okresný hygienik medzitým konanie zastavil, pretože žiadateľ Neusiedler SCP a.s. vzal svoj návrh späť.

Občianske združenie podalo voči rozhodnutiam o odvolaniach, ktorými nám nebolo vyhovené, mimoriadne opravné prostriedky, a to správne žaloby na Krajský súd v Žiline. Vo veci stavebného povolenia na stavbu várne a nebieleného prania bolo vydané uznesenie súdu, ktorým bola pozastavená jeho vykonateľnosť do doby právoplatného rozhodnutia. Súdne pojednávanie v tejto veci bolo dňa 23.01.2004 odročené na 20.02.2004, kedy bude prebiehať aj ďalšie súdne pojednávanie vo veci súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. Pred súdnym pojednávaním Neusiedler SCP a.s. ako vedľajší účastník na strane žalovaných Krajského stavebného úradu v Žiline a Krajského úradu životného prostredia v Žiline požiadal o ďalšie odročenie súdneho pojednávania. Krajský súd žiadosti vyhovel a súdne pojednávania odročil na 16.4.2004.

Ďalšími závažnými konaniami boli stavebné konania na vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu pece na vápno a kaustifikáciu a výstavbu nového regeneračného kotla. Scenár celého postupu bol obdobný ako pri povoľovaní rekonštrukcie várne a nebieleného prania: podanie stanoviska ku ústnemu konaniu, získanie podkladových rozhodnutí orgánu ochrany ovzdušia a ochrany zdravia, vydanie príslušného stavebného povolenia, v ktorom sa naše návrhy a pripomienky zamietli, podanie príslušných odvolaní s poukázaním na niektoré porušenia zákona, zamietnutie našich odvolaní a potvrdenie vydaných rozhodnutí a nakoniec podanie správnych žalôb.

Za osobitnú zmienku stojí podanie podnetu na stavebný úrad a ďalšie konštatovania v našich stanoviskách a odvolaniach, že stavba rekonštrukcie pece na vápno a kaustifikácie a výstavba nového regeneračného kotla boli začaté bez právoplatných stavebných povolení. Ako dôkazový materiál bola priložená fotodokumentácia. Mesto Ružomberok ako príslušný stavebný úrad podnet vyriešil tak, že štátny stavebný dohľad na stavbe rekonštrukcie pece na vápno vykonal po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a dovtedy vykonané práce charakterizoval ako prípravné, aj keď realita svedčila o opaku. Krajský úrad, odbor životného prostredia ako odvolací orgán na naše upozornenia o týchto skutočnostiach nereagoval, ani sa k nim nijako nevyjadril.

Okrem týchto stavebných konaní prebehli ešte konania na vydanie stavebných povolení na nové velíny a turbínu k novému regeneračnému kotlu. Stavebný úrad nás však ako účastníka týchto povoľovacích konaní opomenul.

Z jednotlivých častí rozdelenia modernizácie celulózky teda zostáva vydať stavebné povolenia na časti odparka, vláknitá linka (bieliareň), odpadové vody a elektrická distribučná sieť.

Tieto riadky budú pravidelne dopĺňané o aktuálne skutočnosti.

FaceBook  Twitter