Cieľom združenia v povoľovacom procese modernizácie a rozšírenia výroby buničiny v Neusiedler SCP a.s. Ružomberok je presadiť tieto požiadavky:

 • Okamžite zosúladiť výrobu buničiny SCP a.s. s doterajším povoleným stavom 200 tis. ton nebielenej buničiny ročne.
 • Počas skúšobnej prevádzky jednotlivých stavieb technologických uzlov dokázateľne dosahovať garantované hodnoty únikov zapáchajúcich látok TRS a to pri výrobe súčasného povoleného množstva 200.000 t buničiny ročne a povolených denných výkonoch. Dokázateľne dosahovať garantované hodnoty únikov zapáchajúcich látok TRS pri výrobe súčasného povoleného množstva 200.000 t buničiny ročne a povolených denných výkonoch aj počas skúšobnej prevádzky celej technológie. Po jej vyhodnotení je možné pristúpiť k zvýšeniu výroby buničiny podľa projektu, pričom budú dosahované garantované hodnoty únikov zapáchajúcich látok TRS.
 • Pre zabezpečenie preukazovania bezpečnosti prevádzky pokiaľ ide o poškodzovanie zdravia, ako aj o obťažovanie zápachom stanoviť imisné limity – najvyššie prípustné koncentrácie TRS v numerickej podobe pred zvýšením výroby.
 • Samostatne merať emisie a imisie chlórovaných zlúčenín. Sledovať nielen Cl, ClO2 a AOX, ale aj chloroform, dioxíny, furány a ďalšie chlórované organické zlúčeniny – chlórované fenolové polutanty. Vykonať analýzu, koľko týchto zlúčenín je emitovaných do životného prostredia (voda, ovzdušie, odpady) pri súčasnej povolenej výrobe pred zvýšením výroby.
 • Samostatne merať emisie a imisie nesírnych, nechlórovaných organických zlúčenín, napr. metanol, acetón, acetaldehyd, terpenoidné látky, amoniak, formaldehyd, a pod. z jednotlivých zdrojov. Vykonať analýzu, koľko týchto zlúčenín je emitovaných do životného prostredia (voda, ovzdušie, odpady) pri súčasnej povolenej výrobe pred zvýšením výroby
 • Zdravotný stav obyvateľov v dotknutom území (vrátane zhodnotenia genotoxicity u detí a dospelých v rizikovej oblasti) a dopad únikov TRS naň vyhodnotiť pred rozšírením výroby.
 • Zabezpečiť pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavudetí a dospelých v rizikovej oblasti, ich zverejňovanie a prijímanie opatrení na jeho zlepšenie, vrátane:
  1. zabezpečenia pravidelného monitorovania genotoxicity u detí a dospelých v ekologicky rizikovej oblasti, porovnávanie výsledkov tohto monitoringu s výsledkami monitoringu genotoxicity detí a dospelých v nezaťaženej oblasti dlhodobo, vždy u tej istej vybranej skupiny obyvateľov + zverejňovanie výsledkov a prijatých opatrení.
  2. zverejňovania výsledkov monitoringu genotoxicity zamestnancov SCP a.s. a prijatých opatrení.
  3. sledovania chorôb krvi a krvotvoriacich ústrojov u detí a dospelých v ekologicky rizikovej oblasti a zamestnancov SCP a.s., zverejňovanie výsledkov a prijatých opatrení.
 • Vybudovať verejný kontrolný systém(VKS) a v rámci neho:
  1. Zabezpečiť celodenné meranie imisií TRS v Ružomberku a v najviac postihnutých lokalitách súčasne - Lisková, Štiavnička, Martinček, Hrboltová, Ivachnová (t.j. zabezpečiť v uvedených obciach stacionárne imisné analyzátory).
  2. V každej dotknutej lokalite zvlášť on-line zverejňovať výsledky meraní TRS na svetelných tabuliach (vrátane emisií). On line zverejňovať aj havarijné stavy. Súčasne zverejňovať tieto údaje na internete.
  3. Zabezpečiť kontinuálne monitorovanie emisií a imisií chlórdioxidu a pravidelné meranie chlórovaných, nechlórovaných a nesírnych organických zlúčenín.
  4. Osobitne zabezpečiť monitoring stavu tých technologických zariadení, ktoré majú vplyv na úniky zapáchajúcich a chlórových látok.
  5. Výsledky monitorovania 3.) a 4.), spolu s aktuálnymi údajmi o denných výkonoch výroby buničiny vrátane informácií o opatreniach prijatých v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok do ovzdušia sprístupňovať verejnosti na príslušnom orgáne štátnej správy a obecných úradoch dotknutých obcí a na internete.
FaceBook  Twitter