V roku 1993 bola tým istým ústavom publikovaná štúdia Genotoxicita v rizikovom prostredí celulózo-papierenského kombinátu, v ktorej je vyhodnotené vystavenie pracovníkov celulózo-papierenského kombinátu (CPK - SCP) a čističky odpadových vôd (ČOV) škodlivému pôsobeniu látok, ktoré sa v rôznych koncentráciách nachádzajú v ich pracovnom prostredí. Ako kontrolný súbor boli vyšetrení obyvatelia mesta a študenti JLF UK Martin.

Výsledky:

  1. Toxické látky v pracovnom prostredí oboch rizikových pracovísk majú klastogénny účinok na chromozómy lymfocytov periférnej krvi (ČOV - 5,97 % AB.B., CPK - 5,07 % AB.B.), a preto pracovníkov týchto prevádzok treba zaradiť do skupiny s vysokým genotoxickým rizikom.
  2. Výsledky v mestskom kontrolnom súbore (2,87 % AB.B.) potvrdili, že tento súbor predstavuje skupinu so zvýšeným genotoxickým rizikom. Je to v súlade s výsledkami predchádzajúcej štúdie v detskej populácii vybraných štvrtí tohto mesta.
  3. Spontánna úroveň chromozómových aberácií v periférnych lymfocytoch sa zistila len vkontrolnom súbore študentov (1,67 % AB.B.).

Podrobnosti si môžete preštudovať v dokumente:

FaceBook  Twitter