V tejto súvislosti za zmienku stojí závažná skutočnosť. Podľa všeobecne uznanej metodiky cytogenetickej analýzy periférnych lymfocytov je nevyhnutné, aby po zistení vysokej expozície genotoxickými látkymi došlo k opakovanému vyšetreniu tých istých osôb po troch mesiacoch. Nie je nám známe, či táto zásada v prípade detí z Liskovej bola dodržaná a aké boli jej výsledky. Kontrolné vyšetrenia sa realizovali len s pracovníkmi CPK (SCP), výsledky % AB.B. postupne klesli na spontánnu úroveň a sledovanie genotoxicity bolo zastavené.

Metodiku nájdete v dokumente:

Od roku 1996 došlo k podstatnému nárastu emisií TRS z SCP a.s. Z uvedených odborných článkov vyplýva, že sa nevie takmer nič o tom, či splodiny unikajúce pri výrobe buničiny, ktoré medzi sebou môžu v ovzduší sekundárne reagovať, neznásobujú vzájomným spolupôsobením svoj účinok alebo naopak, či sa ich pôsobenie navzájom čiastočne neeliminuje. Napriek týmto faktom od roku 1992 doteraz neboli vykonané genotoxické vyšetrenia detí a obyvateľstva v Ružomberku a okolí, hoci od roku 1999 upozorňujeme na túto závažnú skutočnosť.

FaceBook  Twitter