V roku 1992 bola Ústavom klinickej genetiky Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine publikovaná štúdia Príspevok k monitorovaniu genotoxicity u detí v ekologicky rizikovej oblasti, v ktorej sú škodlivé účinky exogénnych faktorov životného prostredia na zdravie človeka objektívne sledované a vyhodnotené na podklade ich mutagénneho pôsobenia na chromozómy - biologické monitorovanie (monitorovanie genotoxicity).

Výsledky:

Monitorovanie gentoxicity u detí
deti z Rovne 2,20 % AB.B. (aberantné bunky)
deti z Kľačna 2,72 % AB.B.
deti z Liskovej 4,16 % AB.B.
deti z Lipt. Lúžnej 1,88 % AB.B. (kontrolný súbor)

Pre hodnotenie výsledkov cytogenetickej analýzy lymfocytov v periférnej krvi vychádzajúc z v literatúre udávanej spontánnej úrovne chromozómových aberácií (AB.B.) v kontrolnej populácii ČSFR do 2 %, sa prijala zásada, že exponovaní jedinci, u ktorých sa zistili hodnoty 2-4 % AB.B., sú zaraďovaní do skupiny so zvýšenou expozíciou genotoxickým látkam (so zvýšeným genotoxickým rizikom) a jedinci s hodnotami presahujúcimi 4 % sa považujú za skupinu s vysokou expozíciou genotoxickým látkam (s vysokým genotoxickým rizikom) Z tohto hľadiska patria deti z oboch mestských lokalít do skupiny so zvýšenou a deti z obce Lisková do skupiny s vysokou expozíciou genotoxickým látkam.

Podrobnosti si môžete preštudovať v dokumente:

FaceBook  Twitter