Mondi SCP Ružomberok

FaceBook  Twitter  

images/stories/mondi/meeting-report1.jpg

25. marca 2013 sa uskutočnilo prvé informačné stretnutie OZ OODL so zástupcami Mondi SCP a.s. Ružomberok.

Nábeh regeneračného  kotla bude v septembri 2014, nábeh odparky bude v auguste/septembri 2014.Stavebné práce na projekte by mali byť ukončené v auguste 2013, potom sa začne s montážou jednotlivých technologických celkov. Pán Krajči informoval v akom štádiu je projekt regeneračného kotla RK3. S firmou Andritz bol podpísaný kontrakt na dodávku  samotného regeneračného kotla a odparky. Turbínu dodá firma Siemens...

FaceBook  Twitter  

images/stories/mondi/sizp-logo.jpg

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Žiline vydala na stavbu nového regeneračného kotla s príslušenstvom povolenie, voči ktorému dalo naše združenie odvolanie. Neskôr SIŽP v Žiline vydala rozhodnutie o vylúčení nášho združenia z tohto povoľovacieho konania, proti ktorému sme taktiež podali odvolanie....

FaceBook  Twitter  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, s veľkými rozpakmi sme prijali informácie o žiadosti Mondi SCP a.s. Ružomberok o poskytnutie štátnej investičnej pomoci formou úľavy na dani ako aj o záujme vlády túto pomoc poskytnúť. Pretože rokovanie vlády v tomto bode bolo prerušené z dôvodu doplnenia niektorých informácií a potreby odstránenia drobných legislatívnych chýb, dovoľujeme si ako zodpovední obyvatelia svojho mesta a okolitých obcí predložiť Vám niekoľko zásadných informácií a vážnych rozporov so zákonom.

FaceBook  Twitter  

Aktuálne súvislosti z Ružomberka

Sledujte aktuálne linky a súvislosti v médiach....

FaceBook  Twitter  

Drahé teplo v meste smradu - reakcia na článok

FaceBook  Twitter  

V Ružomberku a okolitých obciach sa organizuje petícia za ovzdušie bez prachu. Petičný hárok môžete stiahnuť, podpísať a zaslať na doleuvedenú adresu.

FaceBook  Twitter  

Písomná prihláška účastníka konania a vyjadrenie k povoľovaciemu konaniu "Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a,s, Ružomberok"....

FaceBook  Twitter  

Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline napriek nášmu odôvodnenému nesúhlasnému stanovisku vydala rozhodnutie na povolenie spaľovania odpadov v Mondi SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Nie je nám ľahostajná skutočnosť, že Ružomberok je najviac znečistené mesto od prachu na Slovensku. Preto sme s veľkými obavami prijali informáciu o budúcom spaľovaní odpadov v Mondi SCP.

FaceBook  Twitter  

Vyhlásenie Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov pre Mestskú Televíziu Ružomberok.

FaceBook  Twitter  

Pomôžte zabrániť ďalšiemu zvýšenému znečisťovaniu ovzdušia v regióne najviac znečisťovanom prachom v rámci Slovenska. Pripájame niekoľko faktov, prečo nie je možné povoliť spaľovanie odpadov v Mondi SCP.

FaceBook  Twitter  

Naše združenie sa v rokoch 2007 a 2008 aktívne zapojilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti Úprava a energetické zhodnotenie kalov...

FaceBook  Twitter  

Pár informácií o Mondi SCP Ružomberok.

FaceBook  Twitter  

Prípadová štúdia. Občania Ružomberka a okolitých obcí (Lisková, Martinček, atď.) sa dlhodobo snažia o odstránenie, či aspoň výrazné zníženie organosírneho zápachu v tomto regióne.

FaceBook  Twitter  

Výsledky monitoringu organosírnych zlúčenín získané na základe zákona o informáciách z OÚŽP v Ružomberku a z informácií, ktoré povinne zverejňuje Neusiedler SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Prehľad údajov z monitorovacích staníc pre kvalitu ovzdušia.

FaceBook  Twitter  

Štatistiky výroby nebielenej buničiny.

FaceBook  Twitter  

Dňa 8.12.2004 bola podpisaná zmluva medzi OZ OODL a Mondi businnes paper SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Závery zo stretnutia Riadiaceho výboru.

FaceBook  Twitter  

Závery zo stretnutia Pracovnej skupiny.

FaceBook  Twitter  

Závery zo stretnutia OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov a Neusiedler SCP Ružomberok.

FaceBook  Twitter