Mondi SCP Ružomberok

FaceBook  Twitter  

Aktuálne súvislosti z Ružomberka

Sledujte aktuálne linky a súvislosti v médiach....

FaceBook  Twitter  

Drahé teplo v meste smradu - reakcia na článok

FaceBook  Twitter  

V Ružomberku a okolitých obciach sa organizuje petícia za ovzdušie bez prachu. Petičný hárok môžete stiahnuť, podpísať a zaslať na doleuvedenú adresu.

FaceBook  Twitter  

Písomná prihláška účastníka konania a vyjadrenie k povoľovaciemu konaniu "Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a,s, Ružomberok"....

FaceBook  Twitter  

Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline napriek nášmu odôvodnenému nesúhlasnému stanovisku vydala rozhodnutie na povolenie spaľovania odpadov v Mondi SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Nie je nám ľahostajná skutočnosť, že Ružomberok je najviac znečistené mesto od prachu na Slovensku. Preto sme s veľkými obavami prijali informáciu o budúcom spaľovaní odpadov v Mondi SCP.

FaceBook  Twitter  

Vyhlásenie Občianskeho združenia Ochrana ovzdušia Dolný Liptov pre Mestskú Televíziu Ružomberok.

FaceBook  Twitter  

Pomôžte zabrániť ďalšiemu zvýšenému znečisťovaniu ovzdušia v regióne najviac znečisťovanom prachom v rámci Slovenska. Pripájame niekoľko faktov, prečo nie je možné povoliť spaľovanie odpadov v Mondi SCP.

FaceBook  Twitter  

Naše združenie sa v rokoch 2007 a 2008 aktívne zapojilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti Úprava a energetické zhodnotenie kalov...

FaceBook  Twitter  

Pár informácií o Mondi SCP Ružomberok.

FaceBook  Twitter  

Prípadová štúdia. Občania Ružomberka a okolitých obcí (Lisková, Martinček, atď.) sa dlhodobo snažia o odstránenie, či aspoň výrazné zníženie organosírneho zápachu v tomto regióne.

FaceBook  Twitter  

Výsledky monitoringu organosírnych zlúčenín získané na základe zákona o informáciách z OÚŽP v Ružomberku a z informácií, ktoré povinne zverejňuje Neusiedler SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Prehľad údajov z monitorovacích staníc pre kvalitu ovzdušia.

FaceBook  Twitter  

Štatistiky výroby nebielenej buničiny.

FaceBook  Twitter  

Dňa 8.12.2004 bola podpisaná zmluva medzi OZ OODL a Mondi businnes paper SCP a.s.

FaceBook  Twitter  

Závery zo stretnutia Riadiaceho výboru.

FaceBook  Twitter  

Závery zo stretnutia Pracovnej skupiny.

FaceBook  Twitter  

Závery zo stretnutia OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov a Neusiedler SCP Ružomberok.

FaceBook  Twitter  

Potvrdenie stretnutia zo strany OZ OODL.

FaceBook  Twitter  

Potvrdenie stretnutia zo strany spoločnosti Neusiedler SCP a.s. s návrhom podrobností stretnutia.

FaceBook  Twitter  

Účastníci zhodne požiadali o odročenie pojednávaní.

FaceBook  Twitter